κωδικός 128 γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή