ιταλικά φαρμακοκώδικας γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή