επεκτάθηκε ο κωδικός 93 γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή