Ελεύθερος ο κωδικός 39 επεκτάθηκε γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή