Ελεύθερος pdf417 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;