έκδοση γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή