κωδικός micro qr γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή