Σε σύνδεση κωδικός 128 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή