Σε σύνδεση βιομηχανικά 2 από 5 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή