φαρμακοκώδικας δύο διαδρομών γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή